Missie

FYNN Fysio is een dynamische en innovatieve fysiotherapiepraktijk in Leeuwarden en omstreken en levert multidisciplinaire eerstelijns fysiotherapie met als doel dat iedereen zo lang en zo goed mogelijk kan participeren en die dingen in zijn leven kan doen die voor hem of haar belangrijk zijn. Wij hechten grote waarde aan de samenwerking tussen paramedici en de inbreng van de cliënt. In samenwerking met de cliënt wordt fysiotherapeutische behandeling opgestart en geëvalueerd. Kernwoorden zijn: openheid, professionaliteit, collegialiteit, kwaliteit, doelmatigheid, warmte en respect.

Met openheid wordt bedoeld dat wij laten zien wie wij zijn en wat we te bieden hebben, door middel van een duidelijke website en folders. Met openheid wordt tevens bedoeld dat wij de tevredenheidscijfers openbaar zetten en ons naar elkaar kwetsbaar durven opstellen. Dit heeft raakvlakken met de term professionaliteit. Twee weten meer dan één; dus we durven elkaar om advies te vragen en schakelen elkaar in bij complexe casussen, nemen deel aan intervisiebijeenkomsten waarin we onze kennis, maar ook twijfels delen.De collegialiteit uit zich in het  in gezamenlijkheid bedenken van oplossingen door regelmatig een teamoverleg te organiseren, maar ook door voor elkaar waar te nemen en daarbij voor een goede overdracht te zorgen.

Met doelmatigheid bedoelen wij om volgens de meest logische stappen, op een zo efficiënt mogelijke wijze, te komen tot een optimaal resultaat. Hierbij volgen wij de richtlijn verslaglegging van het Koninklijk genootschap fysiotherapie en daarnaast houden wij ons kwaliteitssysteem up tot date om onduidelijkheid in onze werkwijze te voorkomen.

Warmte en respect hopen wij te creëren door aandacht te blijven houden voor de menselijke maat, door tijd te nemen voor een gesprek tijdens het inplannen van een afspraak en hierbij empathie te tonen en mee te denken in het vinden van de juiste oplossing.

Visie op zorgvragers 

Wij vinden het belangrijk dat onze zorgvragers de regie hebben en houden op hun eigen leven.  Daarom willen wij met al onze interventies bijdragen aan vergroting kennis over, verbeteren, herstel  en voorkomen van problemen van het bewegend functioneren. Dit doen wij door te anticiperen op de nieuwste ontwikkelingen en het passende zorgprincipe te hanteren. Tevens zal er gewerkt worden volgens de nieuwste richtlijnen en het Evidence Based principe (meest wetenschappelijk bewezen). Daarnaast spelen in een behandeltraject ook de ervaringen van de therapeut (klinische expertise) en de verwachtingen van de client (patient values) een belangrijke rol en wordt hierin een actieve houding van de cliënt verwacht.

Samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat intensief wordt samenwerkt met collega’s, andere disciplines, netwerken, de omgeving van de zorgvrager en daardoor de beste op de zorgvrager afgestemde zorg kunnen bieden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de zorg die door de keten wordt geleverd.

Kwaliteit

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (WKKGZ) is ingebed in onze organisatie en onze therapeuten staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister. De kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg is veilig, effectief, efficiënt, doelmatig en patiëntgericht.

Actief bezig zijn met kwaliteit is in onze genen verankerd. Dit uit zich in zorgvrager gerichte en gastvrije omgang; aandacht voor de veiligheid van de zorgvrager; transparantie van ons handelen; werken met als uitgangspunt onze fysiotherapeutische standaarden. Verbeteren van onze kwaliteit met feedback van collega’s en zorgvragers. Onze zorgvragers weten wat zij van ons kunnen verwachten.

Praktijkorganisatie

Een goed functionerende praktijkorganisatie is voorwaardelijk om onze missie en visie vorm en inhoud te kunnen geven; deskundig geschoolde medewerkers en een prima functionerend kwaliteitssysteem zijn voorwaardelijk.

Passende zorg

FYNN Fysio biedt zo optimaal mogelijk passende zorg vanuit de 4 principes van passende zorg vanuit het Zorginstituut en heeft er een 5e principe aan toegevoegd.. 

  1. Passende zorg wordt, waar mogelijk, dicht bij de patiënt georganiseerd. -> Aan huis behandeling zijn mogelijk.
  2. Bij passende zorg overleggen en  beslissen patiënten en therapeuten samen  over wat voor hen de best mogelijke behandeling is. 
  3. Passende zorg is zorg die geboden wordt tegen een redelijke prijs. Onze particuliere tarieven liggen daarom niet boven kostprijs.
  4. Passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en de aandacht voor wat iemand wel kan.  Het positieve gezondheidsmodel kan hier aan bijdragen.
  5. Passende zorg wordt niet alleen geboden aan onze patiënten; ook medewerkers verdienen een zo optimaal mogelijke werkplek waarbij hun talenten en ambities zo optimaal mogelijk benut kunnen worden.

 

 

Image
Image
Image
Image