• Telefoon 058 - 2801525
 • info@fynnfysio.nl
 • Wiardaplantage 3, 8939 AA Leeuwarden

Privacy

Wij vragen om uw toestemming

Wij vinden het belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat er serieus wordt omgegaan met uw persoonlijke privacy en uw persoonsgegevens.

Na afloop van de behandeling vragen wij u om deel te nemen aan de online meting van de patiënttevredenheid. Op basis van deze uitkomsten kunnen wij ons beleid nog verder aanscherpen. De uitkomsten worden anoniem verwerkt en staan vermeld op deze website.

Daarnaast wordt uw dossier anoniem beoordeeld door onafhankelijke auditors, in het kader van de (KNGF/HCA)plusaudit.

Hierbij vragen wij uw toestemming voor het verstrekken van uw geboortejaar, 4 cijfers van uw postcode, behandelgegevens en geslacht aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Deze gegevens zijn niet tot personen herleidbaar. Het KNGF is eigenaar van de LDF en eindverantwoordelijk voor de veiligheid van gegevens. 

Indien u geen medewerking wilt verlenen aan bovengenoemde informatieverstekking, wilt u dit dan kenbaar maken aan uw fysiotherapeut of de praktijkondersteuner?

Persoonlijke privacy

Al onze behandelruimtes zijn afgesloten. De afspraak is dat men eerst aanklopt en wacht op een signaal, voordat de deur geopend wordt.

Privacy van persoonsgegevens

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Deze vindt plaatst in een Electronisch Patientendossier dat aantoonbaar voldoet aan de eisen van de NEN 7510 voor gegevensbescherming.

Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een privacyreglement vastgelegd.

 

Onderstaand is het reglement weergegeven:

 1. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, auditors, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

 3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

 4. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

 5. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 6. Nadat u behandeld bent, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

 7. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Het complete reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen. Tevens kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen.

  Heeft u vragen over bovengenoemde zaken, dan kunt u terecht bij Martha Ament, functionaris gegevensbescherming (FG).
Image