Privacy

Wij vragen om uw toestemming

Wij vinden het belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat er serieus wordt omgegaan met uw persoonlijke privacy en uw persoonsgegevens.

Voorafgaand aan de behandeling vragen wij uw toestemming voor het verstrekken van uw geboortejaar, en adresgegevens en vragen wij u om toestemming om uw gegevens te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden zoals deelname aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF), feedback informatie Keurmerk Fysiotherapie en dossiercontroles. Het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie is eigenaar van de LDF en eindverantwoordelijk voor de veiligheid van gegevens. Deze gegevens zijn niet tot personen herleidbaar en worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordeing Gegevensbescherming (AVG).

Daarnaast kunnen wij u vragen of wij u, voorafgaand aan de intake, een vragenlijsten mogen toesturen aangaande uw klacht en voorgeschiedenis. Deze vragenlijsten wordt u via Mijnzorgtoegang: een beveiligde verbinding, toegestuurd.

Deelname is niet verplicht. Indien u geen medewerking wilt verlenen aan bovengenoemde informatieverstekking, wilt u dit dan kenbaar maken aan uw fysiotherapeut of de praktijkondersteuner?

Persoonlijke privacy
Al onze behandelruimtes zijn afgesloten. De afspraak is dat men eerst aanklopt en wacht op een signaal, voordat de deur geopend wordt.

Privacy van persoonsgegevens

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Deze vindt plaats in een Electronisch Patientendossier dat aantoonbaar voldoet aan de eisen van de NEN 7510 voor gegevensbescherming.

Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in onderstaand privacyreglement vastgelegd.

Privacyreglement FYNN Fysio:

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

FYNN Fysio is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
- voor fysiotherapeutische zorgverlening;
- voor doelmatig beheer en beleid;
- voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

- Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
- U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt  worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
- Alle medewerkers FYNN Fysio hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
- Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:
  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Hiervoor kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
  • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van FYNN Fysio hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via een beveiligde e-mail (zorgmail ) aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. 

Heeft u vragen over bovengenoemde zaken, dan kunt u terecht bij praktijkmanager Martha Ament, functionaris gegevensbescherming (FG)

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle locaties van FYNN Fysio.


De privacyverklaring bij BeLife trajecten is te vinden op de website van Belife: www.belife.nl
Image
Image

Dataverzameling Stichting Keurmerk Fysiotherapie

FYNN Fysio is een SKF- label Keurmerk Praktijk. Dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. De fysiotherapeut binnen de praktijk is continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien.

Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data.

Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt. Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Wilt u meer weten over het SKF- label Keurmerk Fysiotherapie? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!